Troslære

Vår grunnleggende troslære!

Bibelen: Bibelen er Guds inspirerte ord (2.Tim. 3.16, Salme 119.160)

Gud: Vi tror på en sann Gud, den treenige som består av tre personer: Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd (Matt. 28.19).

Frelse: Det er frelse bare gjennom troen på Jesus Kristus, Guds Sønn. Frelsen er tilveiebragt ved Jesu død og oppstandelse for alle menneskers synd og skyld. (Ap.gj.4.12) et menneske blir frelst / født på nytt ved å tro i sitt hjerte at Gud oppvakte Jesus fra de død, og bekjenne Ham som Herre i sitt liv. (Rom.10.9-10).

Dåpen: Dåp i vann skjer ved full neddykkelse etter at en person har kommet til personlig tro på Jesus. (Ap.gj.2.38,41) Dåpen er en begravelse av det gamle livet og en oppstandelse til å leve et nytt liv sammen med Jesus (Rom.6.1-6).

Menigheten: Alle gjenfødte kristne er ett og er med i Guds universale menighet, og vi ønske derfor å ha et godt forhold til alt Guds folk. Men alle kristne trenger også å finne sin plass i en lokal, kristen menighet hvor de kan komme under hyrdeansvar, være den del av et fellesskap, få undervisning, utvikle sin tjeneste og vokse i troen. (Ap.gj.2.41-47)

Den Hellige Ånd: Gud har lovet alle kristne å bli døpt i Den Hellige Ånd. (Ap.gj.2.38-39) Den Hellig Ånd vil også gi enhver kristen del i nådegaver og føre alle inn i tjenester

Helbredelse og Guds Velsignelse: Gud har også gitt oss helbredelse ved Jesu forsoning. Derfor praktiserer vi frimodig bønn for syke mennesker. Guds velsignelse berører helemenneskelivet med alle dets aspekter både åndelig, fysisk, sosialt og materielt (Jes.53.3-5, 1.Tess.5.23)

Jesu gjenkomst og Endetiden:Det skal komme en verdensvid vekkelse i den siste tid. (Matt.24.14) «og dette evangeliet om riket skal bli forkynne over hele jorden til et vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme.» Denne vekkelsen skal forberede Jesu komme. Jesu komme skjer i to avdelinger: Først vil han komme igjen for å hente sin menighet i himmelens skyer (1.Tess.4.13-18) (bortrykkelsen) Senere vil han sette sine føtter på Oljeberget og regjere på jorden i tusen år. Deretter kommer en ny himmel og en ny jord (Joh.Åp. 19-21)